Насочване към психотерапия

Пациентите с депресия биха могли да се възползват от допълнителна подкрепа и напътстване чрез психотерапия. Психотерапевтите могат да бъдат достъпни в клиниките или извън осигуреното от държавата здравно обслужване, ако пациентите имат желанието и финансовите средства да си го позволят.  

Доказателствата за ефективност са най-явни при когнитивно-поведенческата психотерапия (КПП). КПП обикновено се провежда в рамките на шест седмици до шест месеца. На пациентите се помага да идентифицират и оспорят мислите, които поддържат депресивното настроение, и да подобрят ежедневния баланс между стрес и задължения и релаксиране и приятни дейности.

Други подходи с доказателства за ефективност са интерперсоналната терапия (IPT) и майндфулнес-базираните терапии. Майндфулнес-базираните терапии се стремят да научат пациентите да избягват самооценката и самоосъждането на основа съдържанието на мислите си. Личностно-центрираното консултиране е недирективен подход, характеризиращ се с емпатия и подкрепа. За някои видове психотерапия не са налични доказателства и, предвид финансовите разходи, пациентите следва да посещават само най-ефективните от икономическа гледна точка интервенции.

Насърчаваме общопрактикуващите лекари да се информират какъв вид психотерапия има налична в техните райони. За да се сведат до минимум структурните бариери, от помощ би било да се даде на пациентите практическа информация за цената, мястото, продължителността и фокуса на терапията.

Насочване към психообучение

Повечето хора биха имали полза от сесии за психообучение, които могат да бъдат организирани в групи. Медицинските сестри и психолозите могат да бъдат обучени да провеждат подобни сесии. Ако групите са успешни, могат да се развият в групи за самопомощ. Съществуват и ресурси за психообучение и онлайн програми за депресия, като например програмата за самопомощ „Аз се боря с депресията”.

Интересувате ли се от обучение как да предписвате и наблюдавате използването на програма за самопомощ „Аз се боря с депресията”, предназначена за пациенти? Оставете ни съобщение тук (info-predinu<at>eaad.net), за да заявите интереса си към участие в допълнително обучение в София.

Насочване към психиатрично лечение

Пациентът трябва да бъде насочен от първичната здравна помощ към специализирана психиатрична грижа ако страда от налудна (психотична) депресия, тежка депресия със склонност към самоубийство, негативизъм, ажитираност, усложняващи съпътстващи заболявания, биполярна депресия или резистентност към лечението.